مالک گرامى ؛ بزودى مناسب ترین مشترى را به جنابعالى معرفى خواهیم نمود .