گروه بهشت
کسب درآمد - گروه بهشت

بدست آوردن درآمد از معرفی خانه برای اجاره و فروش

دوست، همسایه یا فامیل که قصد اجاره یا فروش خانه خود را دارند به گروه بهشت معرفی کنید تا هم آنها آسانتر و بهتر مستاجر پیداکنند و هم شما دربرابر انتشار آگهی خانه در سایت گروه بهشت در مرحله اول ۱۰۰ هزار تومان دریافت و بعد از اینکه خانه ی معرفی شده از طریق گروه بهشت اجاره داده شد ۶۰۰ هزار تومان دیگر دریافت کنید.

گروه بهشت
کسب درآمد - گروه بهشت

به چه دلیل این پول را پرداخت میکنیم؟

به طور میانگین روزانه در محله یوسف آباد بیش از ۵۰۰ نفر در جستجوی اجاره و خرید آپارتمان میباشند که گروه بهشت با ایجاد کمپین معرفی ملک بخشی از کمیسیون قرارداد را به معرف پرداخت میکند تا بیشترین و گسترده ترین خانه های اجاره ای و فروشی را در یوسف آباد در اختیار مشتریان قرار دهد.